Red Bull MOBILE Collect
Menu główne
Ustawienia

REGULAMIN PROGRAMU RED BULL MOBILE COLLECT

1    OGÓLNE

1.1    CO TO JEST RED BULL MOBILE COLLECT

1.1.1    Red Bull MOBILE Collect to program lojalnościowy (“Program”) prowadzony przez Red Bull Media House GmbH, Oberst-Lepperdinger-Str. 11-15, 5071 Wals / Salzburg, Austria (“Red Bull”). Red Bull jest uprawniony do korzystania z osób trzecich, w tym wszelkich spółek powiązanych z Red Bull, jak i dostawców usług, parterów lub współwydawców w zakresie obsługi Programu. Niniejszy regulamin Red Bull MOBILE Collect (“Regulamin”) zawiera zasady oraz warunki regulujące funkcjonowanie Programu.

1.1.2    Uszczegółowienie postanowień Regulaminu może nastąpić w trakcie trwania Programu. Postanowienia uzupełniające Regulamin mogą zostać zamieszczone w szczególności w materiałach udostępnianych podczas imprez i innych wydarzeń związanych z realizacją Programu, jak również przy opisach poszczególnych nagród.

1.1.3    Uczestnicy Programu mogą otrzymać trzy rodzaje nagród oferowanych w Programie: Nagrody Rzeczowe, Nagrody Cyfrowe lub Nagrody Niespodzianki. Nagrodami Rzeczowymi będą w szczególności płyty DVD z filmami ze świata Red Bull, ubrania lub gadżety, przy czym wartość jednostkowej Nagrody Rzeczowej nie będzie przekraczać kwoty 200 zł brutto. Nagrody Cyfrowe polegają na uzyskaniu bezpłatnego dostępu do określonych plików cyfrowych zawierających w szczególności muzykę, gry lub zapisy wydarzeń sportowych. Nagrodom Cyfrowym mogą towarzyszyć drobne upominki rzeczowe i uzyskanie dodatkowych doładowań karty telefonicznej u operatora i pakietów abonamentowych. Nagrody Niespodzianki polegają w szczególności na uzyskaniu Nagrody Rzeczowej, dostępu do określonych plików cyfrowych lub uzyskaniu możliwości udziału w określonych spotkaniach oraz w imprezach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.  Dostęp do nagród będzie zależny od poziomu posiadanego przez Uczestnika („Poziom”), który określany jest na podstawie tego jak długo Uczestnik posiada aktywną karę SIM (MSISDN) w sieci Red Bull MOBILE (okres aktywności karty SIM jest liczony od daty jej aktywacji).

1.1.4 Nagrody oferowane w Programie mogą być w szczególności limitowane lub udostępniane raz w danym przedziale czasowym, wedle uznania Red Bull. Szczegółowe informacje dotyczące limitów oraz zasad odbioru nagród, będą udostępniane stronie www.redbullmobilecollect.pl („Strona Internetowa Programu”) wraz z opisem nagrody.

1.1.5 Warunkiem odebrania nagrody przez Uczestnika jest uprzednie:

a) wyrażenie przez Uczestnika zgody na udział w Programie poprzez akceptację Regulaminu;

b) wprowadzenie i zapisanie przez Uczestnika na Koncie Uczestnika Programu danych Uczestnika (imię, nazwisko, numer telefonu, email, adres, kod pocztowy) niezbędnych do przekazania nagrody Uczestnikowi. Dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną zapamiętane na Koncie Uczestnika Programu, na co Uczestnik wyraża zgodę dokonując ich wprowadzenia i zapisania.

1.1.6 W przypadku przyznania Nagrody Rzeczowej o wartości powyżej 200 zł brutto Red Bull doliczy nagrodę pieniężną w wysokości 11,13% wartości tej nagrody. Nagroda pieniężna nie zostanie wydana Uczestnikom, lecz przekazana właściwym organom skarbowym przez Red Bull jako płatnika podatku, zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w  art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Red Bull wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

1.1.7 Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 

2    UCZESTNICTWO I KONTO UCZESTNIKA

2.1    UCZESTNICTWO

2.1.1    Uczestnictwo w Programie jest możliwe dla wszystkich osób fizycznych, które ukończyły 18 lat. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą uczestniczyć w Programie tylko za zgodą właściwego przedstawiciela ustawowego. Każda osoba dokonująca rejestracji potwierdza swoje uprawnienia. Na żądanie Red Bull, Uczestnicy są zobowiązani do przedstawienia dokumentu potwierdzającego wiek oraz inne wymagane dokumenty.

2.1.2    Program jest prowadzony wyłącznie na terytorium Polski.

2.2    KONTO UCZESTNIKA

2.2.1 Konto Uczestnika Programu jest tworzone automatycznie w Programie na podstawie numeru telefonu Uczestnika według następującej procedury:

a) po odwiedzeniu Strony Internetowej Programu przez Uczestnika po raz pierwszy, Uczestnik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na weryfikację numeru telefonu Uczestnika, w celu potwierdzenia, czy Uczestnik jest abonentem Red Bull MOBILE oraz celem określenia profilu Uczestnika i utworzenia jego konta;

b) po wyrażeniu zgody, o której mowa w pkt a) powyżej, w zależności od rodzaju urządzenia z jakiego korzysta Uczestnik oraz sieci której jest abonentem, proces weryfikacji odbędzie się automatycznie lub Uczestnik zostanie poproszony o samodzielne wprowadzenie numeru telefonu;

c) po pozytywnej weryfikacji numeru telefonu Uczestnika, zostaje założone Konto Uczestnika Programu, dzięki czemu Uczestnik uzyskuje dostęp do funkcjonalności Programu, w tym nagród dostępnych dla Poziomu, na którym się znajduje;

d) jedynie Uczestnicy będący abonentami Red Bull MOBILE uzyskują dostęp do pełnej funkcjonalności Programu. Uczestnicy będący abonentami innych sieci telefonii komórkowej uzyskują dostęp jedynie do ograniczonej funkcjonalności Programu, w tym w szczególności wyłącznie do standardowego katalogu nagród na Poziomie „zerowym”;

e) jeżeli weryfikacja Uczestnika nie zakończy się powodzeniem (Uczestnik nie wyrazi zgody na weryfikację numeru telefonu lub poda nieprawidłowy numer telefonu), konto Uczestnika nie zostanie założone, co uniemożliwia udział Uczestnika w Programie. W takiej sytuacji, Uczestnik będzie posiadał jedynie podgląd ograniczonego katalogu nagród (przypisanego do Poziomu „zerowego”), który znajduje się w ramach publicznie dostępnej zawartości Strony Internetowej Programu;

f) Uczestnikowi przysługuje możliwość edycji następujących danych, zapisanych na Koncie Uczestnika Programu:

g) od chwili utworzenia Konta Uczestnika, Red Bull będzie miał możliwość weryfikacji danych oraz uprawnień Uczestnika. Red Bull może odmówić wydania nagrody lub nagród Uczestnikowi w przypadku gdy Uczestnik nie spełnia warunków uprawniających go do udziału w Programie.

2.2.2    Każdy z Uczestników może posiadać tylko jedno konto.

2.3    STRONA INTERNETOWA

2.3.1    Uczestnicy mogą uzyskać bezpłatny dostęp do Konta za pośrednictwem Strony Internetowej Programu. Korzystanie ze Strony Internetowej Programu wymaga dostępu do sieci Internet.

2.3.2    Uczestnik zobowiązany jest do przechowywania szczegółów dostępu, w szczególności hasła, w tajemnicy oraz do niezwłocznego powiadomienia Red Bull o każdym nieuprawnionym użyciu lub utracie możliwości dostępu do Konta. Red Bull nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane za pośrednictwem Panelu Konta Uczestnika w Programie, w szczególności za działania podjęte przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Uczestnika bez zgody Uczestnika.

3.    WARUNKI PRZEKAZANIA I ZWROTU NAGRÓD

Informacje na temat warunków przekazania i zwrotu nagród dostępne są w zakładce „Regulaminy” na Stronie Internetowej Programu. 

 

4    NADUŻYCIA

4.1    Bez szkody dla punktu 4.2 niniejszego Regulaminu, za nadużycie uznaje się następujące sytuacje:

a) kiedy Uczestnik korzysta ze środków technologicznych lub innych sposobów mających na celu pominięcie technicznych, operacyjnych i innych ograniczeń wprowadzonych przez Red Bull;

b) kiedy Uczestnik nie ma uprawnień w zakresie wieku, zdolności lub miejsca stałego pobytu wymaganych do udziału w Programie.

Zachowania takie mogą skutkować: (1)  wykluczeniem Uczestnika z udziału w Programie, o którym mowa w punkcie 6.2. niniejszego Regulaminu lub (2) odmową dostarczania usług oferowanych w ramach Programu lub (3) odmową udzielenia dostępu i prawa do używania Nagród lub (4) zawieszeniem dostępu do Konta Uczestnika lub (5) odmową wstępu na imprezy związane z Programem.

Red Bull może zażądać od Uczestnika odpowiedniego dowodu posiadanych uprawnień w przypadku uzasadnionych wątpliwości. W szczególności, Red Bull może zażądać skanu lub oryginału dowodu potwierdzającego uprawnienie do udziału w Programie.

4.2    Za wyjątkiem sytuacji wyraźnie przewidzianych przez Regulamin, Uczestnicy nie są uprawnieni do zezwalania innym osobom na korzystanie z ich uprawnień osobistych. Uczestnik nie może przeprowadzać transakcji sprzedaży, licytacji i innych działań w celu komercjalizacji korzyści osobistych. Każdy przypadek takiej komercjalizacji lub zabronionego użycia przez osobę trzecią stanowić będzie istotne naruszenie Regulaminu Programu i może stanowić przyczynę wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie przez Red Bull, jak i podjęcia innych środków przewidzianych prawem lub określonych w niniejszym Regulaminie.

4.3    Oprócz konsekwencji określonych w niniejszym Regulaminie nadużycie może stanowić podstawę do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko Uczestnikowi lub skierowaniem stosownego zawiadomienia do właściwych organów państwowych celem wyjaśnienia, czy nie zostało popełnione przestępstwo.

 

5    ZMIANY

5.1    ZMIANY WARUNKÓW PROGRAMU

5.1.1    Postanowienia Regulaminu Programu mogą zostać zmienione przez Red Bull w każdym momencie. Zmienione postanowienia Regulaminu Programu będą miały zastosowanie w stosunku do Uczestników, którzy dołączyli do Programu po dacie wejścia ich w życie.

5.1.2    Uczestnicy będą zawiadamiani o wszelkich zmianach Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail przed datą wejścia ich w życie. O ile Uczestnik nie sprzeciwi się zmianom w terminie jednego miesiąca od dnia zawiadomienia, przyjmuje się, że zostały one uzgodnione pomiędzy stronami. Red Bull zawiadomi Uczestnika o skutkach wynikających z powyższego. Zmiany wchodzą w życie z upływem jednego miesiąca od dnia powiadomienia o nich Uczestnika. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Uczestnika, będzie on mógł skorzystać z prawa do rezygnacji z uczestnictwa w Programie.

5.2    ZMIANY OPISU POZIOMÓW I KORZYŚCI

Opisy i kryteria dostępu do Poziomów oraz rodzaje i katalog Nagród mogą ulegać zmianie wedle uznania Red Bull. W tym zakresie postanowienia artykułu 5.1.2 stosuje się odpowiednio.

 

6    UDZIAŁ W PROGRAMIE, REZYGNACJA I WYKLUCZENIE

6.1    Uczestnik bierze każdorazowo udział w Programie, gdy w celu otrzymania nagrody akceptuje Regulamin oraz wprowadza i zapisuje na Koncie Uczestnika Programu swe dane niezbędne do przekazania mu nagrody [pkt. 1.1.5 a) i b) Regulaminu].

Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie. Rezygnacja może nastąpić w formie pisemnej lub w formie elektronicznej wiadomości e-mail, wysłanej na adres poczty elektronicznej kontakt@redbullmobilecollect.pl lub poprzez ostateczne usunięcie Konta.

Red Bull może wykluczyć Uczestnika z Programu bez podania przyczyny, z zachowaniem co najmniej dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Wykluczenie uczestnika z Programu nastąpi w formie pisemnej lub w formie elektronicznej wiadomości e-mail, wysłanej na adres poczty elektronicznej Uczestnika lub za pomocą SMS-a wysłanego na odpowiedni numer kontaktowy Uczestnika, zarejestrowany w Programie. Red Bull zawiadomi Uczestnika o skutkach wynikających z wykluczenia z Programu.

6.2    Z przyczyn wskazanych w punkcie 4.1, 4.2 niniejszego Regulaminu  Red Bull będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku, gdy wykluczenie Uczestnika z Programu nastąpiło z winy Uczestnika, Red Bull ma prawo odmówić Uczestnikowi założenia nowego Konta. Wykluczenie Uczestnika z Programu nastąpi w formie pisemnej lub w formie elektronicznej wiadomości e-mail, wysłanej na adres poczty elektronicznej Uczestnika lub za pomocą wiadomości SMS wysłanej na odpowiedni numer kontaktowy Uczestnika, zarejestrowany w Programie. Red Bull zawiadomi Uczestnika o skutkach wynikających z wykluczenia z Programu.

6.3    Red Bull może w każdym momencie podjąć decyzję o rezygnacji z Programu bez podania przyczyny. Oświadczenie Red Bull o rezygnacji z Programu zostanie złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej wiadomości e-mail, wysłanej na adres poczty elektronicznej Uczestników Programu lub za pomocą wiadomości SMS wysłanych na odpowiednie numery kontaktowe Uczestników, zarejestrowane w Programie. Red Bull zawiadomi Uczestników o skutkach wynikających z powyższego.

 

7.         INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” − informujemy, że:

 

7.1.      Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich, jako Uczestnika, danych osobowych przekazanych nam (np. w formularzu rejestracyjnym lub poprzez wprowadzanie i zapisywanie danych na Koncie Uczestnika Programu) – „Dane” jest Red Bull Media House GmbH, Oberst-Lepperdinger-Str. 11-15, 5071 Wals / Salzburg, Austria. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mail: kontakt@redbullmobilecollect.pl

 

7.2.      Inspektor Ochrony Danych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności lub sposobu, w jaki Red Bull używa Twoich Danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: kontakt@redbullmobilecollect.pl

 

7.3.      Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

         w celu zawarcia umowy, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji przez Ciebie Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne („Umowa”), na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

         na podstawie i w celu wykonania Umowy po jej zawarciu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

         w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

         w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

         w celu badania satysfakcji klientów, określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

         w celu oferowania Ci przez nas i podmioty z naszej grupy kapitałowej produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

         na podstawie Twojej zgody (np. w oparciu o Twoją zgodę możemy prowadzić marketing produktów lub usług podmiotów innych niż Red Bull i podmioty z naszej grupy kapitałowej). W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

7.4.      Prawo do sprzeciwu

7.4.1.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.4.2.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

7.5.      Okres przechowywania Danych

7.5.1.   Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia Umowy będą przetwarzane przez okres jej obowiązywania, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z Umową, do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

7.5.2.   Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

7.6.      Odbiorcy Danych

7.6.1.   Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej, naszym partnerom, czyli podmiotom z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi przy realizacji Programu.

7.6.2.   Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe.

 

7.7.      Prawa osób, których Dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a)         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)         prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)        prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)         prawo do przenoszenia danych;

f)         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

7.8.      Informacja o dobrowolności podania Danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia Umowy i uczestnictwa w Programie.

 

7.9.      Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Twoje dane osobowe Red Bull nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

8    REKLAMACJE

8.1    Wszelkie reklamacje związane z realizacją Programu, jak i z decyzjami podejmowanymi przez Red Bull w trakcie obowiązywania Programu powinny zostać zgłoszone za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres: kontakt@redbullmobilecollect.pl . Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu Uczestnika oraz krótki opis zaistniałego problemu.

8.2    Reklamacje zgłoszone stosownie do warunków wskazanych w punkcie 8.1 powinny zostać rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Red Bull.

8.3    Zawiadomienie Uczestnika o wyniku rozpatrzenia reklamacji powinno nastąpić w terminie określonym powyżej. Wyżej wymienione zawiadomienie powinno zostać wysłane Uczestnikowi w formie elektronicznej wiadomości na jego adres e-mail.

 

9    INNE

9.1    W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okażą się nieważne lub niewykonalne, nieważność lub niewykonalność ta nie wpływa na pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu, które w pełni obowiązują i są skuteczne.

9.2    Niniejszy Regulamin podlegać będzie prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem będzie interpretowany.

9.3 Wszelkie spory wynikające lub powstające w związku z niniejszym Regulaminem, w tym jakiekolwiek pytania dotyczące istnienia, ważności, rozwiązania, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

CHCESZ UZYSKAĆ DOSTĘP DO PEŁNEJ ZAWARTOŚCI PORTALU?

Jeśli jesteś Klientem Red Bull MOBILE, możesz skorzystać z funkcji logowania przy pomocy kodu mTAN. Wprowadź swój numer telefonu w poniższe pole, a następnie kliknij w przycisk ZDOBĄDŹ KOD, by otrzymać kod weryfikacyjny w wiadomości SMS.

+48

Więcej informacji o Red Bull MOBILE

Informacje prawne

Dowiedz się więcej o Red Bull MOBILE Collect

Przypomnienie

Musisz zaakceptować Regulamin.

UPS!

Wystąpił problem techniczny. Spróbuj ponownie później!

Red Bull MOBILE Zone - weryfikacja Użytkownika

Wprowadź poniżej otrzymany kod i potwierdź go, klikając w przycisk WERYFIKUJ.

Wyślij SMS ponownie

Wprowadź swój numer ponownie

UPS!

Wystąpił problem techniczny. Spróbuj ponownie później!

Chcesz odebrać nagrody?

Chcesz zalogować się i otrzymać dostęp do nagród? Podaj swój numer telefonu, to wyślemy Ci SMS-em kod weryfikujący.

+48

Jeśli nie jesteś Klientem Red Bull MOBILE, zapoznaj się z naszą ofertą i dostępnymi konkursami już dziś.

Dowiedz się więcej o Red Bull MOBILE Collect

Przypomnienie

Musisz zaakceptować Regulamin.

UPS!

Wystąpił problem techniczny. Spróbuj ponownie później!

Red Bull MOBILE Zone - weryfikacja Użytkownika

Wprowadź poniżej otrzymany kod i potwierdź go, klikając w przycisk WERYFIKUJ.

Wyślij SMS ponownie

Wprowadź swój numer ponownie

UPS!

Wystąpił problem techniczny. Spróbuj ponownie później!